Regulamin – dzieci

 

Regulamin – Electrum Ekiden Mini – sztafeta dzieci

I. Organizator

Organizatorem Electrum Ekiden Mini, zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164  z siedzibą w Białymstoku.
Dane teleadresowe organizatora znajdują się na stronie www.electrumekiden.pl

II. Współorganizatorzy:

 • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Fundacja „Pomóż Im”

III. Cel

 1. Zebranie funduszy na rzecz Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.
 2. Zachęcania dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.
 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

IV. Termin, miejsce i dystans

 1. Bieg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2017 r. w Białymstoku w ramach imprezy Electrum Ekiden. Start, meta oraz strefy zmian będą umiejscowione na stadionie lekkoatletycznym Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 2. Start Biegu nastąpi o godzinie 14:00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się najpóźniej o godz. 13:30.
 3. Łączna długość trasy wynosi 1600 m (4 x 400 m).
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość większej ilości startów ze względu na bezpieczeństwo i komfort zawodników. O wszelkich zmianach informacje będą zamieszczone na stronie www.electrumekiden.pl.

V. Uczestnictwo i zgłoszenia 

 1. Prawo startu mają dzieci w wieku od 4 do 15 roku życia.
 2. W Biegu biorą udział drużyny. Drużyna musi składać się z czterech osób. Zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w swojej drużynie.
 3. W biegu obowiązuje limit 100 zespołów (400 osób).
 4. Do Biegu można zarejestrować się indywidualnie, wpisując nazwę drużyny lub wybierając nazwę drużyny z listy lub przez zgłoszenia zbiorowe – zgłaszając całą drużynę jednocześnie.
 5. Podczas rejestracji zawodnik wybiera kolejność startu w drużynie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego.      Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na  stronie www.electrumekiden.pl. Rejestrację internetową prowadzi firma Data Sport.  Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego  Regulaminu. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, dokonają opłaty startowej i otrzymają numer startowy.
 7. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są przedstawić „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 7 czerwca 2017 roku, o ile wcześniej nie zostanie wyczerpany limit miejsc. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 9. Pakiety startowe dla drużyny odbiera w Biurze Zawodów kapitan danej drużyny. Pakiety zawierają numery startowe, agrafki oraz pamiątkowe koszulki. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym rozmiarze.
 10. Biuro Zawodów znajdować się będzie w budynku lodowiska BOSiR przy ul. 11 Listopada 28 w Białymstoku. Godziny otwarcia biura:
 • 10 czerwca 10.00 – 13.30

11. Podstawą odbioru zestawu pakietu startowego przez osobę odbierającą jest okazanie dokumentu tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego oraz przekazanie podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych wszystkich dzieci z danej drużyny Karty startowej wraz z podpisanymi  oświadczeniami. Karta startowa oraz oświadczenia są do pobrania ma stronie www.electrumekiden.pl

12. Opłata wpisowa wynosi: 20 zł za każde dziecko (80 zł za drużynę). Z każdej opłaty startowej 30% przeznaczone jest na potrzeby Fundacji „Pomóż Im”- Hospicjum dla Dzieci.

13. Podana wysokość opłaty startowej jest wartością minimalną. Każda osoba/drużyna może wpłacić większą kwotę, powiększając opłatę startową o dowolną wartość. Nadwyżka w całości będzie przekazana na potrzeby Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.

14. Wpłat należy dokonać na konto Fundacji „Białystok Biega”, numer konta 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 w mBank, (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz nazwę drużyny zgodną z rejestracją) do dnia 7 czerwca 2017 r. Po tym terminie płatności internetowe nie będą możliwe. Sugerujemy opłacanie jednorazowego przelewu za całą drużynę, co ułatwi księgowanie wpłat za zespół.

15. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi z wyjątkiem ustawowych 14 dni, które przysługują konsumentowi na odstąpienie umowy zawartej na odległość. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni.

16. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

17. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 maja 2017 roku włącznie. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać przesyłając informacje o przeniesieniu numeru na adres zapisy@bialystokbiega.pl.

18.  Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

VI Nagrody 

 1. W Biegu nie będzie prowadzony pomiar czasu. Bieg ma na celu propagowanie biegania  wśród najmłodszych, ma być formą zabawy, a przede wszystkim ma uwrażliwiać na pomoc potrzebującym.
 2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale.

VII Uwagi końcowe

1.  Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu.

2.  Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez  ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

5. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.

6. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

8.  Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.  Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NW.

9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik, w tym wypadku Rodzic/Opiekun prawny, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, wyłącznie na własną odpowiedzialność.

10. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub Rodzic/Opiekun prawny podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału dziecka w Biegu.

11. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

12. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie otrzyma pamiątkowego medalu.  

13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29          sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom  w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu oraz Organizatora. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

16. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do      przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe  na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że  Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji  bez powiadomienia  w celu reklamy i promocji Biegu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

18. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się artykułem ze znajomymi!