Regulamin

Regulamin Sztafety Maratońskiej Electrum Ekiden – Pomóżmy Razem!

I. Organizator

 1. Organizatorem imprezy Electrum Ekiden, zwanej dalej Biegiem jest Fundacja Białystok Biega, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.
 2. Współorganizatorzy:
  • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  • Fundacja „Pomóż Im”

II. Cele

 1. Zebranie funduszy na rzecz Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Integracja zawodników, drużyn firmowych, społeczności lokalnych.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 10 czerwca 2018 r. w Białymstoku. Strefy zmian sztafet będą umiejscowione na stadionie lekkoatletycznym Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 2. Start Biegu nastąpi o godz. 10.00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się o godz. 9.30. Łączna długość trasy : 42,195 km (7,195 +10+10+5+5+5 km). Trasa biegu wiedzie po pętli o długości ok 2,5 km.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu Biegu, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.electrumekiden.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
 4. Obowiązuje limit 250 zespołów. Numery będą nadawane jedynie zespołom, które opłaciły wpisowe.
 5. Drużyny obejmuje limit czasu 5 godzin.
 6. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 7. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych w pałeczkach. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony www.electrumekiden.pl.

IV. Warunki Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. Drużyna startująca w Biegu musi składać się z sześciu osób. Zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w jednej drużynie.
 2. Jeden zawodnik może startować w więcej niż jednej drużynie, przy czym start w każdej dodatkowej drużynie wymaga pokonania dodatkowego zadeklarowanego odcinka zgodnie z rejestracją.
 3. Rejestracja prowadzona jest wyłącznie drużynowo. Drużynę zgłasza kapitan podając nazwę drużyny oraz wszystkich członków zespołu wyszczególniając zmiany, na których będą biegli zawodnicy, w tym dane zawodników niezbędne do rejestracji.
 4. Każdy uczestnik Biegu, startujący na dystansie 5 km musi mieć ukończone w dniu zawodów 12 lat. Uczestnik startujący na pozostałych dystansach (7,195 km lub 10 km) musi mieć ukończone 15 lat w dniu zawodów.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Biura Zawodów „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie jest do pobrania na stronie www.electrumekiden.pl lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Bez przekazania Oświadczenia nie będzie możliwy odbiór pakietu startowego. Pobierz formularz oświadczenia.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego drużyny w formie elektronicznej na stronie www.electrumekiden.pl. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone dnia 06.06.2018 r. Po tym terminie wypełnienie zgłoszenia będzie możliwe tylko w biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 8. Pakiety startowe zawodnicy odbierają w Biurze Zawodów, które znajdować się będzie w budynku lodowiska BOSiR przy ul. 11 listopada 28 w Białymstoku. Godziny pracy biura:
  • 9 czerwca 10:00-17:00
  • 10 czerwca 7:30 – 9:00
 9. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz  oświadczenia podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku nieletniego zawodnika.
 10. Pakiety startowe zawierają numery startowe oraz pamiątkowe koszulki techniczne. (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym rozmiarze).
 11. Kolejność zawodników w sztafecie można zmienić do 3 czerwca 2018 r. edytując dane na koncie w portalu www.datasport.pl lub wysyłając informację na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl.  lub w Biurze Zawodów w dniach 9-10 czerwca, wypełniając specjalny formularz zmian.
 12. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego, zgodnie z procedurą opisaną w pkt 11 powyżej.
 13. Kapitanowie drużyn zobowiązani są do wzięcia udziału w odprawie kapitanów, która odbędzie się o godz. 9:30 przy strefie zmian.
 14. Kapitan każdej drużyny, po odprawie, otrzyma pałeczkę sztafetową.
 15. W czasie trwania sztafety, aby dokonać zmiany, zawodnik musi przekazać pałeczkę sztafetową następnemu w ustalonej kolejności zawodnikowi w drużynie w strefie zmian. Zgubienie pałeczki sztafetowej i zakończenie biegu bez niej powoduje dyskwalifikację zespołu.

V. Opłaty

 1. Każda drużyna startująca w Biegu zobowiązana jest do wniesienia opłaty startowej. Z każdej opłaty startowej 30%  przeznaczone jest na potrzeby Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.
 2. Kwota opłaty, za udział drużyny w sztafecie wynosi w zależności od terminu:
 • 300 zł do 31 marca 2018 r.
 • 360 zł od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r.
 • 390 zł od 1 czerwca 2018 r.
 • podana wysokość opłaty startowej jest wartością minimalną. Każda drużyna może wpłacić większą kwotę, powiększając opłatę startową o dowolną wartość. Nadwyżka w całości będzie przekazana na potrzeby Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.

3. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać nazwę drużyny zgodnie z rejestracją.

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

6. Możliwe jest otrzymanie faktury po zgłoszeniu mailowym na adres: fundacja@bialystokbiega.pl podając dane firmy (nazwa, adres, NIP) oraz nazwę drużyny.

VI. Klasyfikacje

  1. 1. W sztafecie maratońskiej Electrum Ekiden prowadzone będą klasyfikacje:

a/ Generalna – za zajęcie miejsc I-III,

b/ Kobieca – miejsca I-III; Warunkiem udziału w klasyfikacji jest udział 6 kobiet w drużynie,

c/ Firmowa – miejsca I-III;

Warunki udziału w klasyfikacji firmowej:

 • drużyna reprezentuje firmę, rozumianą jako dowolna forma organizacyjna będąca pracodawcą, w tym jednostki organizacyjne organu administracji państwowej i samorządowej (np. urząd);
 • jedna firma może być reprezentowana przez dowolną ilość drużyn;
 • reprezentantami firmy (uczestnikami sztafety) mogą być: pracownicy etatowi firmy, osoby pracujące dla tych firm na zasadzie samozatrudnienia, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inni współpracownicy działający na co dzień pod marką firmy;
 • w nazwie drużyny znajduje się nazwa firmy (ewentualnie skrót nazwy). Nazwa drużyny może zawierać również inne elementy oprócz nazwy firmy. Nazwa firmy jest wymagana.
 • drużyna zostanie zgłoszona do klasyfikacji Sztafet Firmowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym;

2. Wszyscy zwodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale.

3. Za zajęcie miejsc I-III zostaną wręczone puchary.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i dodatkowych nagród.

5. Z racji na charytatywny charakter Biegu, Organizator nie przewiduje nagród finansowych.

VII. Uwagi końcowe

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów bezpieczeństwa, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 4. Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 11 czerwca 2018 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 16 czerwca 2018.
 6. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 7. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 8. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 10. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Sztafecie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 12. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 13. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu, przekaże je w Biurze Zawodów Organizatorowi lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 14. Organizator zaleca Uczestnikom Sztafety wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
 15. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom  w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu oraz Organizatora. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 18. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
  Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe  na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że  Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji  bez powiadomienia  w celu reklamy i promocji Biegu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 20. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Podziel się artykułem ze znajomymi!