Regulamin

Regulamin Sztafety Maratońskiej Electrum Ekiden – Pomóżmy Razem!

I. Organizator

 1. Organizatorem sztafety maratońskiej Electrum Ekiden, zwanej dalej Biegiem jest Fundacja Białystok Biega, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392164 z siedzibą w Białymstoku.
 2. Współorganizatorzy:
  • Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  • 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy

II. Cele

 1. Zebranie funduszy na rzecz Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Integracja zawodników, drużyn firmowych, społeczności lokalnych.
 5. Uczczenie 10-lecia 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się 2 czerwca 2019 r. w Białymstoku. Strefy zmian sztafet będą umiejscowione na stadionie lekkoatletycznym Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 2. Start Biegu nastąpi o godz. 10.00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się o godz. 9.30.
 3. Dystans – Łączna długość trasy : 42,195 km (7,195 +10+10+5+5+5 km). Trasa biegu wiedzie po pętli o długości ok 2,5 km.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu Biegu, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.electrumekiden.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
 5. Obowiązuje limit 250 zespołów. Numery będą nadawane jedynie zespołom, które opłaciły wpisowe.
 6. Drużyny obejmuje limit czasu 5 godzin.
 7. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. Rezygnacja z biegu przez jednego zawodnika w drużynie, powoduje dyskwalifikację całej drużyny.
 8. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych w pałeczkach sztafetowych. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony www.electrumekiden.pl.

IV. Warunki Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. Drużyna startująca w Biegu musi składać się z sześciu osób. Zawodnik nie może startować na więcej niż jednej zmianie w jednej drużynie.
 2. Jeden zawodnik może startować w więcej niż jednej drużynie, przy czym start w każdej dodatkowej drużynie wymaga pokonania dodatkowego zadeklarowanego odcinka zgodnie z rejestracją.
 3. Rejestracja prowadzona jest wyłącznie drużynowo. Drużynę zgłasza kapitan podając nazwę drużyny oraz wszystkich członków zespołu wyszczególniając zmiany, na których będą biegli zawodnicy, w tym dane zawodników niezbędne do rejestracji.
 4. Każdy uczestnik Biegu, startujący na dystansie 5 km musi mieć ukończone w dniu zawodów 12 lat. Uczestnik startujący na pozostałych dystansach (7,195 km lub 10 km) musi mieć ukończone 15 lat w dniu zawodów.
 5. W przypadku osób niepełnoletnich Karta Startowa musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego lub zobowiązane są dostarczyć do Biura Zawodów oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego drużyny w formie elektronicznej na stronie www.electrumekiden.pl. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Zgłoszenia internetowe zostaną zawieszone dnia 29.05.2019 r. Po tym terminie wypełnienie zgłoszenia będzie możliwe tylko w biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 8. Pakiety startowe zawodnicy odbierają w Biurze Zawodów, które znajdować się będzie w budynku lodowiska BOSiR przy ul. 11 listopada 28 w Białymstoku. Godziny pracy biura:
  • 1 czerwca 10:00 – 17:00
  • 2 czerwca 7:30 – 9:00
 9. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przed odbiorem numeru startowego każdy zawodnik zobowiązany jest do podpisania Karty startowej, która będzie przygotowana w Biurze Zawodów.
 10. Pakiety startowe zawierają numery startowe oraz pamiątkowe koszulki techniczne. (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zadeklarowanym rozmiarze).
 11. Kolejność zawodników oraz samych zawodników w sztafecie można zmienić do 24 maja 2019 r. edytując dane na koncie w portalu www.datasport.pl lub wysyłając informację na adres mailowy zapisy@bialystokbiega.pl. Zmian dokonać można również w Biurze Zawodów wyłącznie w dniu  1 czerwca, wypełniając specjalny formularz zmian.
 12. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby. Formularz będzie do pobrania ze strony www
 13. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 14. Kapitanowie drużyn zobowiązani są do wzięcia udziału w odprawie kapitanów, która odbędzie się o godz. 9:30 przy strefie zmian.
 15. Kapitan każdej drużyny, po odprawie, otrzyma pałeczkę sztafetową.
 16. W czasie trwania sztafety, aby dokonać zmiany, zawodnik musi przekazać pałeczkę sztafetową następnemu w ustalonej kolejności zawodnikowi w drużynie w strefie zmian. Zgubienie pałeczki sztafetowej i zakończenie biegu bez niej powoduje dyskwalifikację zespołu.

V. Opłaty

 1. Każda drużyna startująca w Biegu zobowiązana jest do wniesienia opłaty startowej. Z każdej opłaty startowej 30%  przeznaczone jest na Fundację „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.
 2. Kwota opłaty, za udział drużyny w sztafecie wynosi w zależności od terminu wpłaty:
  • 330 zł do 31 marca 2019 r.
  • 390 zł od 1 kwietnia do 19 maja 2019 r.
  • 420 zł od 20 maja 2019 r.
  • podana wysokość opłaty startowej jest wartością minimalną. Każda drużyna może wpłacić większą kwotę, powiększając opłatę startową o dowolną wartość. Nadwyżka w całości będzie przekazana na potrzeby Fundacji „Pomóż Im” – Hospicjum dla Dzieci.
 3. Wpłat można dokonać na konto Fundacji Białystok Biega, numer konta: 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240 mBank. W tytule przelewu proszę podać nazwę drużyny zgodnie z rejestracją.
 4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 6. Możliwe jest otrzymanie faktury po zgłoszeniu mailowym na adres: fundacja@bialystokbiega.pl podając dane firmy (nazwa, adres, NIP) oraz nazwę drużyny.

VI. Klasyfikacje

 1. W sztafecie maratońskiej Electrum Ekiden prowadzone będą klasyfikacje:
  • Generalna – za zajęcie miejsc I-III,
  • Kobieca – miejsca I-III; Warunkiem udziału w klasyfikacji jest udział 6 kobiet w drużynie,
  • Firmowa – miejsca I-III;
  • Akademicka – miejsca I-III;
  • Służb Mundurowych – specjalna klasyfikacja z okazji 10-lecia 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego – miejsca I-III;
 2. Warunki udziału w Klasyfikacji firmowej:
  • drużyna reprezentuje firmę, rozumianą jako dowolna forma organizacyjna będąca pracodawcą, w tym jednostki organizacyjne organu administracji państwowej i samorządowej (np. urząd);
  • jedna firma może być reprezentowana przez dowolną ilość drużyn;
  • reprezentantami firmy (uczestnikami sztafety) mogą być: pracownicy etatowi firmy, osoby pracujące dla tych firm na zasadzie samozatrudnienia, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inni współpracownicy działający na co dzień pod marką firmy;
  • w nazwie drużyny znajduje się nazwa firmy (ewentualnie skrót nazwy). Nazwa drużyny może zawierać również inne elementy oprócz nazwy firmy. Nazwa firmy jest wymagana.
  • drużyna zostanie zgłoszona do klasyfikacji Sztafet Firmowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym;
 3. Warunki udziału w Klasyfikacji Akademickiej:
  • Klasyfikacja przeznaczona dla studentów i/lub pracowników uczelni wyższych,
  • uczelnia może być reprezentowana przez dowolną ilość drużyn,
  • w nazwie drużyny znajduje się nazwa uczelni (ewentualnie skrót nazwy). Nazwa drużyny może zawierać również inne elementy oprócz nazwy uczelni. Nazwa uczelni jest wymagana.
  • drużyna zostanie zgłoszona do Klasyfikacji Akademickiej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym;
 4. Warunki udziału w Klasyfikacji Służb Mundurowych:
  • Klasyfikacja przeznaczona dla osób, które pełnią służbę lub pracują w służbach mundurowych
  • jedna jednostka może być reprezentowana przez dowolną ilość drużyn;
  • w nazwie drużyny znajduje się nazwa jednostki (ewentualnie skrót nazwy). Nazwa drużyny może zawierać również inne elementy oprócz nazwy jednostki. Nazwa jednostki jest wymagana.
  • drużyna zostanie zgłoszona do klasyfikacji Służb Mundurowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym;
 5. Drużyna może wziąć udział w jednej klasyfikacji dodatkowej: Akademickiej, Firmowej lub Mundurowej.
 6. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 7. Za zajęcie miejsc I-III zostaną wręczone puchary.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i dodatkowych nagród.
 9. Z racji na charytatywny charakter Biegu, Organizator nie przewiduje nagród finansowych.

VII. OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, znajdującego się na Karcie Startowej, o znajomości regulaminu.
 2. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

VIII. Uwagi końcowe

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów bezpieczeństwa, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 4. Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 4 czerwca 2019 na adres mailowy fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 10 czerwca 2019.
 6. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 7. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
 8. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom  w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu oraz Organizatora. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 12. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 13. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe  na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji  bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
 15. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

*edycja/zmiana punktu IV. Warunki Zgłoszenia i zasady uczestnictwa w dniu 25.05.2019


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. 11 listopada 28, 15-320 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Podziel się artykułem ze znajomymi!